Umowa z użytkownikiem (oferta)

Serwis webinarowy MyOwnConference świadczy usługi na podstawie danej Umowy z użytkownikiem. Oznacza to, że dla zawarcia Umowy nie musisz jej podpisywać, wystarczy jedynie wyrazić zgodę na warunki Umowy, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym.

Terminy i określenia

W ramach niniejszej umowy podane niżej terminy są używane w następujących znaczeniach:

  • Oferta (Umowa z użytkownikiem) — niniejszy dokument opublikowany na tej stronie.
  • Informacja — udostępniane Zleceniodawcy dokumenty zawierające informacje o asortymencie, cenach, charakterystyce proponowanych prac (usług), udzielanych i niezbędnych do wykonania pracy przez Wykonawcę według niniejszej Oferty;
  • Zleceniodawca — osoba, która akceptuje daną Umowę i jest odbiorcą świadczonych usług według zawartej Oferty;
  • Umowa — umowa między Zleceniodawcą a Wykonawcą o świadczeniu usług informacyjnych, która została zawarta poprzez przyjęcie niniejszej Oferty;
  • Konto Zleceniodawcy — zestaw danych osobistych użytkownika oraz plików na serwerze Wykonawcy bezpośrednio związanych z nadaniem dostępu Zleceniodawcy do usług, jakie proponuje Wykonawca.

1. Warunki umowy

Odznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym oznacza zgodę na wszystkie punkty niniejszej Umowy. Upewnij się, że masz prawa i jesteś upoważniony do przyjęcia niniejszej Umowy i jesteś gotowy przestrzegać wszystkich jej warunków;

2. Okres

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą założenia konta Zleceniodawcy i trwa do momentu jego usunięcia;

3. Zasady zwrotu funduszy

Zleceniodawca wyraża zgodę na to, żeby jego konto zostało założone natychmiast po akceptacji niniejszej Umowy. Przed dokonaniem opłaty za usługi, Zleceniodawca ma możliwość bezpłatnego przetestowania usług serwisu. Niewykorzystane fundusze nie mogą zostać zwrócone na konto Zleceniodawcy po tym, jak świadczenie usługi zostało rozpoczęte;

4. Prawa i obowiązki Wykonawcy

Wykonawca stara się zabezpieczyć maksymalnie stabilny poziom dostępności usług i wydajności, ale nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia(siła wyższa).

Siła wyższa obejmuje między innymi, (lecz bez ograniczania do): wojnę, konflikty zbrojne, pożary, powodzie, strajki, ataki DDoS, brak lub opóźnienie usług osób trzecich albo wydajności wykorzystywanego wyposażenia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, uszkodzenia i inne niemożliwe do przewidzenia skutki powstałe w wyniku wykorzystania świadczonych usług.

Na podstawie własnej decyzji Wykonawcy, w związku z nielegalnym lub obraźliwym charakterem treści webinarów, Wykonawca może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem i bez zwrotu niewykorzystanych funduszy.

5. Prawa i obowiązki Zleceniodawcy

Zleceniodawca ponosi osobistą odpowiedzialność za treść przeprowadzanych webinarów.

Zleceniodawca nie będzie korzystał z usług w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem.

Zleceniodawca nie będzie nadużywał usług, w tym nie będzie wspólnie korzystał z konta wraz z innymi użytkownikami, którzy będą potem wykorzystywać go do własnych celów.

Zleceniodawca jest jedynym autoryzowanym użytkownikiem konta i zobowiązuje się do dostarczania aktualnych i prawdziwych informacji w swoim Profilu oraz opłacać przedłużenie usługi nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu usługi.

W przypadku nieprzedłużenia usługi i istnienia ujemnego bilansu niniejszego zamówienia Wykonawca ma prawo skrócić termin działania usługi na okres, który nie został opłacony (dług).

6. Polityka praw autorskich

Zleceniodawca nie ma prawa umieszczać ani reprodukować jakichkolwiek materiałów, chronionych prawami autorskimi, ani znaków towarowych bez uprzedniej zgody posiadaczy tych praw.

W przypadku złamania tych przepisów przez Zleceniodawcę, Wykonawca ma prawo do podjęcia kroków zgodnie z rozdziałem 4 tej Umowy.

7. Ceny i terminy płatności

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Zleceniodawca wyraża zgodę, na pobieranie przez Wykonawcę opłaty za świadczenie usług zgodnie z taryfami określonymi na stronie MyOwnConference. Taryfy zawierają opłatę za usługi, opłatę abonamentową oraz wszystko, co jest związane z wykorzystaniem usług przez Zleceniodawcę.

Wykonawca świadczy klientom usługi wyłącznie na podstawie przedpłaty oraz zastrzega sobie prawo odmowy dowolnemu klientowi (Odmowa obsługi), podając uzasadnienie tej odmowy.

Wykonawca może zmieniać taryfy za świadczone usługi po upływie 30 dni od momentu zawiadomienia klienta za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli Zleceniodawca nie odwołał swojego zlecenia w tym czasie, oznacza to, że on akceptuje nowe ceny.

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z niezgodnym z prawem działaniem Zleceniodawcy, w tym opłaty i koszty sądowe i honoraria prawników.

Zleceniodawca musi zawiadomić Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia wystawienia rachunku w celu rozwiązania jakiegokolwiek powstałego sporu.

Wykonawca ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia usług po upływie 3 dni zwłoki w płatności.

Zlecenie może być usunięte wyłącznie za uprzednim powiadomieniem. Powiadomienie o usunięciu jest dokonywane poprzez konto Zleceniodawcy oraz duplikowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zleceniodawca samodzielnie dba o poprawność własnej poczty elektronicznej na wykorzystywanym przez niego serwisie pocztowym i we właściwym czasie, przynajmniej co trzy doby, otrzymuje zawiadomienia i zaznajamia się z nimi.

8. Prywatność

Wszelkie informacji dostarczone Wykonawcy przez Zleceniodawcę, są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w serwisie webinarowym i mają charakter poufny i nie będą przekazane osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy lub wyroku sądu.

Akceptując niniejszą Umowę, Zleceniodawca zgadza się na ujawnienie informacji urzędom skarbowym w przypadku, jeśli to będzie konieczne.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym straty w zyskach lub utratę danych.

Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zleceniodawcy jest ograniczona wyłącznie do kosztu (kwotą pieniężną) świadczonych Zleceniodawcy usług.

10. Wsparcie techniczne

Wykonawca świadczy Zleceniodawcy pomoc techniczną poprzez: pocztę elektroniczną, konto oraz online czat. Odpowiedź na zapytanie Zleceniodawcy może być wysłana przez Wykonawcę: w dni robocze – w ciągu 12 godzin, w weekendy – w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

11. Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia i pytania należy przesyłać na adres e-mail contact@myownconference.pl, podając szczegółowy opis powstałych problemów, łącznie z technicznymi.

12. Odmowa

Wykonawca nie gwarantuje w 100% rozwiązania wszystkich problemów Zleceniodawcy, ale dołoży wszelkich należytych starań w celu rozwiązania powstałej sytuacji lub problemu w najkrótszym możliwym terminie.

13. Spory

W przypadku wyniknięcia kwestii spornych wymagających udziału organów państwowych Zleceniodawca zgadza się, że kwestia sporna będzie uregulowana w ramach aktualnie obowiązującego prawa UE.

14. Uptime lub praca bezbłędna

Aby stale doskonalić jakość świadczonych usług Wykonawca może samodzielnie zmieniać lub modyfikować usługi w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

Niedostępność serwisu, niemożliwość korzystania z serwisu webinarowego z wykorzystaniem audio, czyli audio+wideo, z wyłącznej winy Wykonawcy, a nie z winy Zleceniodawcy nie może przekraczać 14 godzin w okresie 7 dni.


(Ostatnia wersja: 10 kwietnia 2015. Weryfikacja: 1.5)

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły.

Zgadzam się