Umowa z Użytkownikiem - Oferta publicznaSerwis do prowadzenia webinarów, transmisji na żywo i konferencji online MyOwnConference, dalej Serwis, świadczy usługi na podstawie tej Umowy z Użytkownikiem, która jest ofertą publiczną i razem Polityką bezpieczeństwa i Polityką zwrotu kosztów, regulują relacje pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

Dla zawarcia umowy z Serwisem Użytkownik nie musi jej podpisywać. Wystarczy jedynie, wyrazić zgodę na warunki tej Umowy z Użytkownikiem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji na stronie internetowej Serwisu.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, nie powinien on korzystać ze strony internetowej Serwisu, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług, które świadczy Serwis.

Jeśli Użytkownik planuje lub kontynuuje korzystanie ze strony, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług, które świadczy Serwis, automatycznie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, oraz z Polityką bezpieczeństwa i Polityką zwrotu kosztów.


Terminy i określenia

  • Umowa z Użytkownikiem, Umowa — niniejszy dokument, opublikowany na tej stronie internetowej Serwisu; umowa pomiędzy Użytkownikiem (Tobą) a Serwisem (nami) o świadczeniu usług informacyjnych, która została zawarta poprzez akceptację niniejszej Umowy.
  • Serwis, MyOwnConference, my — dostawca serwisu do prowadzenia webinarów, transmisji na żywo i konferencji online MyOwnConference — firma Akovana Sp. z o.o., z siedzibą Ulica Ukmerge 223-2, Wilno, Litwa, LT-07156.
  • Użytkownik, Ty — osoba, która akceptuje daną umowę i jest odbiorcą świadczonych usług według zawartej Umowy z Użytkownikiem.
  • Konto Użytkownika — zestaw danych osobowych Użytkownika bezpośrednio związanych z nadaniem dostępu Użytkownikowi do usług Serwisu oraz pliki Użytkownika na serwerach Serwisu.

Postanowienia ogólne

Zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz z Polityką bezpieczeństwa i Polityką zwrotu kosztów. Jeśli Użytkownik kontynuuje korzystanie z naszej strony, panelu użytkownika, pokoju webinarowego lub innych usług, które świadczymy, automatycznie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, która razem z Umowy z Użytkownikiem, Polityką bezpieczeństwa i Polityką zwrotu kosztów, regulują relacje pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

Upewnij się, że Ty, jako Użytkownik, masz prawa i uprawnienia do zaakceptowania niniejszej Umowy i jesteś gotowy do przestrzegania wszystkich warunków określonych w tym dokumencie.

Zawartość tej witryny internetowej służy do otrzymania przez Użytkownika informacji ogólnych o usługach Serwisu i warunkach ich wykorzystania.

Zawartość stron internetowych może być zmieniana Serwisem bez uprzedniego zawiadomienia.

Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

Prosimy osoby niepełnoletnie o nieujawnianie Serwisu oraz Użytkownikom Serwisu żadnych informacji, w szczególności danych osobowych. W przypadku naruszenia tej prośby Serwis nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wykorzystanie informacji, nadawanych przez osobę niepełnoletnią. Ponadto informacje i wiadomości od takich użytkowników będą ignorowane i nie będą przez Serwis wykorzystywane.


Okres ważności

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem wchodzi w życie z chwilą założenia konta Użytkownika i trwa do momentu usunięcia konta.

Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Użytkownika z jego Panelu Klienta lub przez Serwis. Przed usunięciem konta Serwis ma obowiązek uprzedzić Użytkownika. Powiadomienie o usunięciu Użytkownik zobaczy w swoim Panelu Klienta, dostanie też wiadomość poprzez e-mail.


Zasady zwrotu kosztów

Wszystkie kwoty płacone na rzecz Serwisu nie podlegają zwrotowi, ponieważ Użytkownik płaci za usługę tylko wtedy, gdy zamierza z niej skorzystać.

Serwis nie pobiera żadnych płatności automatycznych. W związku z tym żadne kwoty płacone za jakikolwiek plan taryfowy w Serwisie, w tym plany jednodniowe i funkcję natychmiastowego powiększania pojemności pokoju webinarowego, nie podlegają zwrotowi.

Natomiast Serwis zapewnia Użytkownikowi darmowe konto, które pozwala bezpłatnie korzystać ze wszystkich funkcji pokoju webinarowego.

O szczegółach, dotyczących polityki zwrotu kosztów, można przeczytać na в tej stronie.


Bezpłatne konto

Bezpłatne konto nie jest ograniczone w czasie i nie wymaga podawania informacji rozliczeniowych do rejestracji. Ale ma pewne ograniczenia, określone poniżej.

Dzięki tej możliwości Użytkownik może bez żadnego ryzyka przed zakupem przetestować Serwis, zaplanować i przeprowadzić webinar testowy, transmisję lub konferencję wideo, załadować testowe materiały na serwery Serwisu, pokazać ekran komputera, nagrać wydarzenia itd.

Bezpłatne konto ma następne ograniczenia:

  • nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego;
  • brak dostępu do webinaru w godzinach płatnych;
  • długość nagrywania webinaru — 20 minut;
  • uczestnicy webinaru — nie więcej niż 20;


Prawa i obowiązki Serwisu

Serwis stara się zabezpieczyć maksymalnie stabilny poziom dostępności usług i wydajności, ale nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków z powodu okoliczności niezależnych od Serwisu, takich jak niska jakość połączenia internetowego u prowadzącego lub uczestników podczas prowadzenia webinarów, transmisji i konferencji online, brak mikrofonu, kamery lub innego sprzętu u Użytkownika, słaby sprzęt i jego wydajność, ataki DDoS na wykorzystywanych centrach danych, pożary, powodzie, strajki, konflikty zbrojne, brak lub opóźnienie usług osób trzecich itd.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, uszkodzenia lub inne nieprzewidziane sytuacje, które nastąpiły z powodu niewłaściwego korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika.

Na podstawie własnej decyzji, Serwis w związku z nielegalnym lub obraźliwym charakterem treści webinarów, transmisji i konferencji online może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez zwrotu niewykorzystanych kosztów.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za treść przeprowadzanych webinarów, transmisji i konferencji online.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z usług Serwisu w celach niezgodnych z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie nadużywał usług, w tym nie będzie wspólnie korzystał z konta wraz z innymi użytkownikami, którzy potem wykorzystają platformę do własnych celów.

Użytkownik jest jedynym autoryzowanym użytkownikiem konta. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania aktualnych i prawdziwych informacji w swoim Profilu, takich jak adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, dane firmy, jeśli Użytkownikiem Serwisu jest firma.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji wybranego planu taryfowego, Użytkownik powinien punktualnie opłacać przedłużenie usług Serwisu.

Zabronione jest wykorzystanie Serwisu i systemu mailingowego do wysyłki, zamieszczenia i rozpowszechniania spamu oraz innej niedozwolonej i niechcianej reklamy. W przypadku otrzymania skargi przeciwko Użytkownikowi za zabronione działania Serwis jest uprawnieni do dezaktywowania konta Użytkownika bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować naruszenie poprawnego działania Serwisu, strony internetowej i Panelu klienta; a także podejmowanie prób ominięcia ustalonych ograniczeń technicznych Serwisu.

Niedozwolone jest wykorzystanie strony internetowej, Panelu klienta i pokoju webinarowego w sposób, który umyślnie lub nieumyślnie narusza przepisy obowiązującego prawa UE, warunki niniejszej Umowy z Użytkownikiem, prawa Serwisu MyOwnConference, prawa firmy Akovana Sp. z o.o. lub osób trzecich, prawo autorskie.

Zabronione jest podejmowanie działań, które mogą narazić Serwis na jakiekolwiek szkody lub doprowadzić do roszczenia o odszkodowanie przed osobami trzecimi.

Nieautoryzowane wykorzystanie tej witryny i/lub usług Serwisu może doprowadzić do roszczenia o odszkodowanie i/lub do wszczęcia postępowania karnego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Serwis w związku z niezgodnym z prawem działaniem Użytkownika, w tym opłaty i koszty sądowe i honoraria prawników.

Użytkownik samodzielnie dba o działanie własnej poczty elektronicznej i we właściwym czasie, przynajmniej co trzy doby, sprawdza i zaznajamia się z listami.


Polityka praw autorskich

Użytkownik nie ma prawa umieszczać, rozpowszechniać, współdzielić jakichkolwiek materiałów, chronionych prawami autorskimi, ani znaków towarowych bez uprzedniej zgody posiadaczy tych praw.

W przypadku złamania tych przepisów przez Użytkownika Serwis ma prawo do podjęcia kroków zgodnie z rozdziałem Prawa i obowiązki Serwisu tej Umowy z Użytkownikiem.

Ta witryna internetowa, panel użytkownika, pokój webinarowy zawierają materiały, które są własnością intelektualną Serwisu. Wszystkie elementy w tym, między innymi, design, struktura, wygląd i grafika nie mogą być powielane, reprodukowane lub przetwarzane bez wcześniejszego uzyskania zgody Serwisu.


Ceny i terminy płatności

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik, zgadza się, że płaci Serwisowi za świadczenie usług Serwisu zgodnie z taryfami określonymi na stronie internetowej myownconference.com.

Użytkownik płaci za Serwis tylko wtedy, gdy planuje z niego korzystać.

Serwis nie pobiera żadnych płatności automatycznych. Użytkownik sam decyduje o tym, czy chce zapłacić.

Serwis świadczy klientom usługi wyłącznie na podstawie przedpłaty i zastrzega sobie prawo odmowy dowolnemu klientowi, podając jej uzasadnienie.

Serwis może zmieniać ceny za świadczone usługi po upływie 7 dni od momentu zawiadomienia Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis ma prawo do zmiany funkcji i ograniczeń bezpłatnego konta w dowolnym momencie i na własne żądanie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik korzysta z płatnych usług i nie odwołał swojego zlecenia w ciągu 7 dni od momentu zawiadomienia, oznacza to, że automatycznie zgadza się i akceptuje nowe ceny lub zmiany, których dokonał Serwis.

Po dokonaniu płatności można pobrać fakturę w panelu klienta. Zobaczyć, jak wygląda dokument, można tu.

Serwis nie zapewnia innych dokumentów niż te, które są dostępne Użytkownikowi do pobrania w panelu klienta.

Uwaga! Serwis nie jest płatnikiem VAT.


Polityka przetwarzania i ochrony danych

Wszelkie informacje dostarczone Serwisowi przez Użytkownika, są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w Serwisie. Mają charakter poufny i nie będą przekazane osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub wyroku sądu.

Akceptując niniejszą Umowę z Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się na ujawnienie informacji urzędom skarbowym, jeśli będzie to konieczne.

Serwis nie zbiera i nie wykorzystuje automatycznie żadnych informacji oprócz plików cookie, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i mogą być usunięte przez niego w dowolnym momencie.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub"GDPR"); po podaniu danych przez Użytkownika na adres documents@myownconference.com lub po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub innych formularzach witryny, przeznaczonych do zbierania informacji. Takie dane będą przetwarzane wyłącznie we wskazanym celu.

Administratorem danych osobowych jest Akovana Sp. z o.o., z siedzibą Ulica Ukmerge 223-2, Wilno, Litwa, LT-07156.

Administratorem danych osobowych uczestników webinarów jest Użytkownik.

Serwis przetwarza i przechowuje dane uczestników jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie.

Serwis nie wykorzystuje ani nie rozpowszechnia danych użytkowników webinarów Użytkownika, ale może zapewnić wsparcie techniczne za ich uprzednią zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką przetwarzania i ochrony danych Serwisu.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania informacji o celach i sposobach przetwarzania oraz do ich poprawiania, usunięcia i czasowego zawieszenia przetwarzania danych poprzez kontakt z nami: privacy@myownconference.pl.

Usunięcie danych z Serwisu jednocześnie oznacza całkowite usunięcie z serwerów Serwisu zarówno konta Użytkownika, jak i załadowanych przez niego plików oraz informacji o uczestnikach webinarów.

Szczegółowo o tym, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy, można przeczytać w Polityce przetwarzania i ochrony danych.


Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym straty w zyskach lub utratę danych Użytkownika z winy Użytkownika lub osób trzecich.

Odpowiedzialność Serwisu wobec Użytkownika jest ograniczona wyłącznie do kosztu (kwota pieniężna) świadczonych Użytkownikowi usług.

Ani Serwis, ani osoby trzecie nie dają żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronie. Użytkownik zgadza się, że informacja lub materiały witryny internetowej mogą zawierać błędy i pomyłki. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za takie lub inne niedokładności

Od czasu do czasu na stronach serwisu mogą pojawiać się linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Te linki Serwis umieszcza wyłącznie dla wygody użytkowników, nadając dodatkowe informacje. To znaczy, że Serwis nie reklamuje innych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wspomnianych stron.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie, kopiowanie i powielanie jakiejkolwiek informacji lub materiałów tej witryny internetowej, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług Serwisu. Zgodność informacji zawartych w witrynie Serwisu na temat produktów lub usług Użytkownik określa samodzielnie, w oparciu o własne wymagania.


Wsparcie techniczne

Serwis zapewnia wsparcie techniczne w godziny robocze poprzez: pocztę elektroniczną, konto oraz czat online na stronie internetowej, w panelu klienta i pokoju webinarowym. Odpowiedź na zapytanie Użytkownika może być wysłana w dni robocze — w ciągu 12 godzin, w weekendy — w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.


Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia i pytania należy przesyłać na adres e-mail contact@myownconference.pl с podając szczegółowy opis powstałych problemów, w tym technicznych.


Spory

Serwis nie gwarantuje w 100% rozwiązania wszystkich problemów na rzecz Użytkownika, ale dołoży wszelkich należytych starań w celu rozwiązania powstałej sytuacji lub problemu w najkrótszym terminie. W przypadku wyniknięcia kwestii spornych, wymagających udziału organów państwowych, Użytkownik zgadza się, że kwestia sporna będzie uregulowana w ramach aktualnie obowiązującego prawa UE.


Uptime lub praca bezbłędna

Aby stale doskonalić jakość świadczonych usług, Serwis może samodzielnie zmieniać lub modyfikować usługi w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

Niedostępność Serwisu, brak możliwości korzystania z platformy do webinarów z wykorzystaniem audio i/lub wideo z winy Serwisu, nie może przekraczać 10 godzin w ciągu 7 dni.

Serwis nie może wpłynąć na problem lub brak możliwości wykorzystania panelu klienta lub pokoju webinarowego, jeśli Użytkownik korzysta z niesprawnego sprzętu oraz gdy Użytkownik, jego prezenterzy lub uczestnicy webinaru mają złe połączenie z internetem. Takie sytuacje mogą być rozpatrywane indywidualnie.


(Ostatnia wersja: 20 marca 2020. Weryfikacja: 3.0)

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ulepszyć witrynę internetową i ułatwić korzystanie z niej oraz poprawić obsługę użytkowników. Możesz kontrolować ustawienia cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza na wykorzystywanie takich plików. Zobacz szczegóły.

Wsparcie techniczne
Korzystasz z AdBlocka lub innej wtyczki do blokowania reklam, dlatego nie widzisz okna Konsultanta Online na naszej stronie. Prosimy, wyłącz AdBlocka lub odblokuj domenę myownconference.pl.
Konsultant online
Czat na żywo