Umowa z Użytkownikiem - Oferta publiczna

Platforma do webinarów MyOwnConference świadczy usługi na podstawie Umowy zawartej z Użytkownikiem, która jest ofertą publiczną i razem z naszą Polityką bezpieczeństwa, regulują relacje i zasady korzystania z usług platformy do webinarów MyOwnConference. Jeśli planujesz lub kontynuujesz korzystać z naszej strony, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług, które świadczymy, automatycznie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Oznacza to, że dla zawarcia umowy nie musisz jej podpisywać, wystarczy jedynie, że wyrazisz zgodę na warunki tej Umowy z Użytkownikiem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, nie korzystaj z naszej strony internetowej, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług, które świadczymy.

Terminy i określenia

  • Umowa z Użytkownikiem — niniejszy dokument, opublikowany na tej stronie internetowej; umowa pomiędzy Użytkownikiem (Tobą) a Serwisem (nami) o świadczeniu usług informacyjnych, która została zawarta poprzez akceptację niniejszej Umowy.
  • Informacja — udostępniane Użytkownikowi dokumentów elektronicznych, zawierających informacje o asortymencie, cenach, charakterystyce usług proponowanych oraz udzielanych i niezbędnych do wykonania pracy przez Serwis, według niniejszej Umowy.
  • Serwis, MyOwnConference, my — dostawca serwisu MyOwnConference — firma Akovana Sp. z o.o., z siedzibą Ulica Ukmerge 223-2, Wilno, Litwa, LT-07156.
  • Użytkownik, Ty — osoba, która akceptuje daną umowę i jest odbiorcą świadczonych usług według zawartej Umowy z Użytkownikiem.
  • Konto Użytkownika — zestaw danych osobowych Użytkownika oraz plików na serwerach Serwisu, bezpośrednio związanych z nadaniem dostępu Użytkownikowi do usług Serwisu.

1. Postanowienia ogólne

Zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Jeśli kontynuujesz korzystanie z naszej strony, https://myownconference.pl/, panelu użytkownika https://cp.myownconference.pl, https://cp.mywebinar.com, pokoju webinarowego go.myownconference.pl, https://go.mywebinar.com i/lub innych usług, które świadczymy, automatycznie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, która razem z naszą Polityką bezpieczeństwa, regulują relacje i zasady korzystania z MyOwnConference.

Zawartość naszej witryny internetowej służy do otrzymania przez Ciebie informacji ogólnych o proponowanych usługach i warunkach ich wykorzystania. Zawartość stron internetowych może być zmieniana bez uprzedniego zawiadomienia.

Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

Prosimy osoby niepełnoletnie o nieujawnianie nam oraz naszym Użytkownikom żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

W przypadku naruszenia naszej prośby nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wykorzystanie informacji, nadawanych przez osobę niepełnoletnią; ponadto informacje i wiadomości od takich użytkowników będą ignorowane i nie będą przez nas wykorzystywane.

2. Termin

Niniejsza Umowa Użytkownika wchodzi w życie z chwilą założenia konta Użytkownika i trwa do momentu usunięcia konta.

Konto Użytkownika może zostać usunięte tylko przez Użytkownika z jego Panelu Klienta lub przez Serwis. Przed usunięciem konta Serwis ma obowiązek uprzedzić Użytkownika. Powiadomienie o usunięciu, Użytkownik zobaczy w swoim Panelu Klienta, dostanie też wiadomość poprzez e-mail.

3. Zasady zwrotu kosztów

Wszystkie kwoty płacone na rzecz MyOwnConference nie podlegają zwrotowi, ponieważ w MyOwnConference płacisz za usługę tylko wtedy, gdy zamierzasz z niej skorzystać. Natomiast zapewniamy Użytkownikowi darmowe konto, które pozwala bezpłatnie korzystać ze wszystkich funkcji pokoju webinarowego. Bezpłatne konto nie jest ograniczone w czasie i nie wymaga podawania informacji rozliczeniowych do rejestracji. Dzięki tej możliwości możesz przetestować MyOwnConference przed zakupem bez żadnego ryzyka lub kontynuować korzystanie z bezpłatnego konta przez nieograniczony czas.

O szczegółach, dotyczących polityki zwrotu kosztów, można przeczytać na tej stronie.

4. Prawa i obowiązki Serwisu

Serwis stara się zabezpieczyć maksymalnie stabilny poziom dostępności usług i wydajności, ale nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków z powodu okoliczności niezależnych od Serwisu, takich jak niska jakość połączenia internetowego u prowadzącego lub uczestników podczas prowadzenia wydarzenia, brak mikrofonu, kamery lub innego sprzętu u Użytkownika, słaby sprzęt i jego wydajność, ataki DDoS na wykorzystywanych centrach danych, pożary, powodzie, strajki, konflikty zbrojne, brak lub opóźnienie usług osób trzecich itd.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, uszkodzenia lub inne nieprzewidziane sytuacje, które nastąpiły z powodu niewłaściwego korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika.

Na podstawie własnej decyzji, Serwis w związku z nielegalnym lub obraźliwym charakterem treści webinarów, może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez zwrotu niewykorzystanych kosztów.

Na podstawie własnej decyzji, Wykonawca w związku z nielegalnym lub obraźliwym charakterem treści webinarów może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usługi za powiadomieniem i bez zwrotu niewykorzystanych funduszy.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za treść przeprowadzanych webinarów.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z usług w celach niezgodnych z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie nadużywał usług, w tym nie będzie wspólnie korzystał z konta wraz z innymi użytkownikami, którzy potem wykorzystają platformę do własnych celów.

Użytkownik jest jedynym autoryzowanym użytkownikiem konta i zobowiązuje się do dostarczania aktualnych i prawdziwych informacji w swoim Profilu w Panelu Klienta oraz opłacenia przedłużenia usługi nie później niż 3 dni przed upływem terminu.

Niedozwolone jest, by Użytkownik wykorzystywał nasz Serwis i nasz system mailingowy do wysyłki, umieszczania i rozpowszechniania spamu lub innych niechcianych i niezamówionych informacji reklamowych oraz e-maili.

W przypadku otrzymania skargi na Użytkownika przez działania niedozwolone możemy wyłączyć konto Użytkownika bez zwrotu jakichkolwiek środków.

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować naruszenie poprawnego działania Serwisu i naszej strony internetowej; a także podejmowanie prób ominięcia ustalonych ograniczeń technicznych Serwisu.

Niedozwolone jest wykorzystanie naszej platformy lub strony internetowej w sposób, który umyślnie lub nieumyślnie narusza przepisy obowiązującego prawa, warunki niniejszej Umowy z Użytkownikiem, prawa MyOwnConference lub osób trzecich, prawo autorskie; podejmować działania, które mogą narazić MyOwnConference lub osoby trzecie na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność.

Zabronione jest wykorzystanie Serwisu i naszego systemu mailingowego do wysyłki, zamieszczenia i rozpowszechniania spamu oraz innej niedozwolonej i niechcianej reklamy. W przypadku otrzymania skargi przeciwko Użytkownikowi za zabronione działania jesteśmy uprawnieni do dezaktywowania konta Użytkownika bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Nieautoryzowane wykorzystanie tej witryny i/lub usług Serwisu może doprowadzić do roszczenia o odszkodowanie i/lub do wszczęcia postępowania karnego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Serwis w związku z niezgodnym z prawem działaniem Użytkownika, w tym opłaty i koszty sądowe i honoraria prawników.

Użytkownik samodzielnie dba o działanie własnej poczty elektronicznej na wykorzystywanym przez niego serwisie pocztowym i we właściwym czasie, przynajmniej co trzy doby, sprawdza i zaznajamia się z listami.

6. Polityka praw autorskich

Użytkownik nie ma prawa umieszczać, rozpowszechniać, współdzielić jakichkolwiek materiałów, chronionych prawami autorskimi, ani znaków towarowych bez uprzedniej zgody posiadaczy tych praw.

W przypadku złamania tych przepisów przez Użytkownika Serwis ma prawo do podjęcia kroków zgodnie z rozdziałem 4 tej Umowy Użytkownika.

Ta witryna internetowa, panel użytkownika, pokój webinarowy zawierają materiały, które są naszą własnością intelektualną. Wszystkie elementy w tym, między innymi, design, struktura, wygląd i grafika nie mogą być powielane, reprodukowane lub przetwarzane bez wcześniejszego uzyskania naszej zgody.

7. Ceny i terminy płatności

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik, zgadza się, że osobiście płaci Serwisowi za świadczenie usług zgodnie z taryfami określonymi na stronie internetowej MyOwnConference. Ceny zawierają podatek VAT. Użytkownik płaci za Serwis tylko wtedy, gdy planuje z niego korzystać. MyOwnConference nie pobiera żadnych płatności automatycznych.

Serwis świadczy klientom usługi wyłącznie na podstawie przedpłaty i zastrzega sobie prawo odmowy dowolnemu klientowi, podając jej uzasadnienie.

Serwis może zmieniać taryfy za świadczone usługi po upływie 30 dni od momentu zawiadomienia Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli Użytkownik nie odwołał swojego zlecenia w tym czasie, oznacza to, że automatycznie zgadza się i akceptuje nowe ceny.

Serwis ma prawo czasowo lub stale zaprzestać świadczenie usług po upływie 3 dni zwłoki w płatności.

Po dokonaniu płatności można pobrać fakturę w panelu klienta. Zobaczyć, jak wygląda dokument, można tu. Pamiętaj, że MyOwnConference nie jest płatnikiem VAT.

8. Polityka prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje dostarczone Serwisowi przez Użytkownika, są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w Serwisie. Mają charakter poufny i nie będą przekazane osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub wyroku sądu.

Akceptując niniejszą Umowę z Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się na ujawnienie informacji urzędom skarbowym, jeśli będzie to konieczne.

Serwis nie zbiera i nie wykorzystuje automatycznie żadnych informacji oprócz plików cookie, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i mogą być usunięte przez niego w dowolnym momencie.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub"GDPR"); po podaniu danych przez Użytkownika na adres documents@myownconference.com oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub innych formularzach witryny, przeznaczonych do zbierania informacji. Takie dane będą przetwarzane wyłącznie we wskazanym celu. Administratorem danych osobowych jest Akovana Sp. z o.o., z siedzibą Ulica Ukmerge 223-2, Wilno, Litwa, LT-07156.

Administratorem danych osobowych uczestników webinarów jest Użytkownik.

MyOwnConference przetwarza i przechowuje dane uczestników jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania informacji o celach i sposobach przetwarzania oraz do ich poprawiania, usunięcia i czasowego zawieszenia przetwarzania danych poprzez kontakt z nami: support@myownconference.pl.

Usunięcie danych z Serwisu jednocześnie oznacza całkowite usunięcie z serwerów Serwisu zarówno konta Użytkownika, jak i załadowanych poprzez niego plików.

Szczegółowo o tym, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy, można przeczytać w Polityce bezpieczeństwa.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym straty w zyskach lub utratę danych Użytkownika z winy Użytkownika lub osób trzecich.

Odpowiedzialność Serwisu wobec Użytkownika jest ograniczona wyłącznie do kosztu (kwota pieniężna) świadczonych Użytkownikowi usług.

Ani my, ani osoby trzecie nie dajemy żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że informacja lub materiały naszej witryny internetowej mogą zawierać błędy i pomyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie lub inne niedokładności.

Od czasu do czasu możemy publikować linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Te linki umieszczamy wyłącznie dla wygody użytkowników, nadając dodatkowe informacje. Nie reklamujemy innych stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wspomnianych stron.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie, kopiowanie i powielanie jakiejkolwiek informacji lub materiałów tej witryny internetowej, panelu użytkownika, pokoju webinarowego i/lub innych usług Serwisu. Zgodność informacji zawartych w tej witrynie na temat produktów lub usług Użytkownik określa samodzielnie, w oparciu o własne wymagania.

10. Wsparcie techniczne

Serwis zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne poprzez: pocztę elektroniczną, konto oraz czat online. Odpowiedź na zapytanie Użytkownika może być wysłana w dni robocze — w ciągu 12 godzin, w weekendy — w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

11. Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia i pytania należy przesyłać na adres e-mail contact@myownconference.pl, podając szczegółowy opis powstałych problemów, w tym technicznych.

12. Spory

Serwis nie gwarantuje w 100% rozwiązania wszystkich problemów na rzecz Użytkownika, ale dołoży wszelkich należytych starań w celu rozwiązania powstałej sytuacji lub problemu w najkrótszym terminie. W przypadku wyniknięcia kwestii spornych, wymagających udziału organów państwowych, Użytkownik zgadza się, że kwestia sporna będzie uregulowana w ramach aktualnie obowiązującego prawa UE.

13. Uptime lub praca bezbłędna

Aby stale doskonalić jakość świadczonych usług, Serwis może samodzielnie zmieniać lub modyfikować usługi w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

Niedostępność platformy, brak możliwości korzystania z platformy do webinarów z wykorzystaniem audio i/lub wideo z winy Serwisu, nie może przekraczać 14 godzin w ciągu 7 dni.

Serwis nie może wpłynąć na problem lub brak możliwości wykorzystania platformy do webinarów, jeśli Użytkownik korzysta z niesprawnego sprzętu oraz gdy Użytkownik, jego prezenterzy lub uczestnicy webinaru mają złe połączenie z internetem. Takie sytuacje mogą być rozpatrywane indywidualnie.


(Ostatnia wersja: 15 stycznia 2020. Weryfikacja: 2.5)

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ulepszyć witrynę internetową i ułatwić korzystanie z niej oraz poprawić obsługę użytkowników. Możesz kontrolować ustawienia cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza na wykorzystywanie takich plików. Zobacz szczegóły.

Wsparcie techniczne
Korzystasz z AdBlocka lub innej wtyczki do blokowania reklam, dlatego nie widzisz okna Konsultanta Online na naszej stronie. Prosimy, wyłącz AdBlocka lub odblokuj domenę myownconference.pl.
Konsultant online
Czat na żywo